Promostars

GEFFER

 

zdj zdj zdj
zdj zdj zdj
zdj zdj zdj

Všeobecné dodací podmínky

Vymezení pojmů

 • Objednatel – obchodní subjekt, registrovaný na území Evropské unie, který objednává u dodavatele
 • Dodavatel – firma LPP Printable Sp. z o.o., ul Magnacka 4E, 80-180 Gdańsk Kowale
 • Množstevní reklamace – za množstevní reklamaci je považována zásilka zboží s menším nebo větším množstvím zboží, které bylo zjištěno po dodání
 • Zjevná vada – vada, která je zjištěna po důkladné prohlídce produktu, který nebyl zpracován a nejeví známky používání
 • Skrytá vada – vada, kterou nelze zjistit po důkladné prohlídce nového produktu, která se projeví až během používání
 • Správné používání –  zacházení v souladu s pokyny uvedenými na produktu a nepoužívání produktu v extrémních podmínkách, které mohou způsobit jeho rychlejší opotřebení.
 • Barevný rozdíl – rozdíl z důvodu použití různých materiálů nebo různých dodávek stejného sortimentu vyšší než 2 odstíny v šedé stupnici
 • Zpracované zboží - za zpracované zboží je považován sortiment, který je dále zpracován, včetně zdobení tiskem, výšivkou, nášivkou apod.

 

Objednávky

 1. Objednávky jsou přijímány v písemné podobě na email nebo na webu B2B www.b2b.promostars.com. Objednávka bude obsahovat název objednací firmy a její údaje (název, adresa, IČ, telefonní číslo, jméno a příjmení kontaktní osoby), doručovací adresu, pokud se liší od adresy objednatele, firemní razítko objednatele, podpis oprávněné osoby.
 2. Objednávky jsou naváděny do systému dodavatele max. do 48h od chvíle podání objednávky zboží, které je skladem. Objednávku zboží, které má stav „kompletuje se”, již nelze měnit.

 

Platby

 • První objednávka nového zákazníka je splatná bankovním převodem na účet před odesláním zboží.
 • U dalších objednávek objednatel může získat prodlouženou 14-denní splatnost. V případě nedodržených lhůt splatnosti objednatel nemůže získat prodlouženou splatnost.

 

Reklamace

 1. Objednatel je povinen ověřit dodávku neprodleně po jejím převzetí a neprodleně oznámit dodavateli veškeré zjevné vady a množstevní rozdíly u obdrženého zboží.
 2. Před zpracováním a používáním objednaného zboží je odběratel povinen ověřit kvalitu, velikost, rozměry, barvy a další vlastnosti doručeného zboží. Převzaté zboží, které je dále zpracováno a používáno, se považuje za schválené a v souladu s objednávkou.
 3. Množstevní reklamace je objednatel oprávněn nahlásit ve lhůtě do 48h po doručení.
 4. Reklamace se vztahuje na zboží, které má zjevné vady, barevné rozdíly nebo není v souladu s objednávkou. Reklamace zjevných vad nebo zboží, které není v souladu s objednávkou, se nevztahuje na zpracované zboží.
 5. V případě doručení zboží na jiné místo uvedené objednatelem než je jeho sídlo je objednatel povinen zboží důkladně ověřit dle těchto Všeobecných dodacích podmínek. Reklamace třetích firem nebudou uznány.
 6. Odpovědnost za vady odprodaného zboží je přenesena na objednatele, tj. reklamující stranou vůči dodavateli může být pouze objednatel.
 7. V případě uznání reklamace dodavatel uhradí náklady spojené s vrácením zboží. Vrácené zboží bude odesláno přepravní firmou, kterou určí dodavatel.
 8. Dodavatel odpovídá za skryté vady produktů v rámci záruky dle platných právních předpisů.
 9. Kvalitativní reklamace budou nahlášeny v reklamačním protokolu, který tvoří přílohu těchto Všeobecných dodacích podmínek.
 10. V případě uznání kvalitativní reklamace dodavatel opraví vadné zboží, a pokud to není možné, vymění je za zboží bez vad. V opačném případě dodavatel přijme vadné zboží a vrátí objednateli částku za zboží. Každopádně odpovědnost dodavatele nepřesahuje hodnotu výměny zboží.
 11. Nezbytnou podmínkou pro přijetí dodavatelem zboží vráceného v rámci reklamace je vyplnění objednatelem reklamačního protokolu s uvedenými čísly faktur zakoupeného a reklamovaného zboží, který bude připojen k zásilce nebo zaslán na email dok@promostars.com

Reklamační protokol

Vrácení zboží

 1. V případě vrácení zboží z důvodu objednatele lze vrácení zboží dohodnout s obchodním oddělením nebo zákaznickým servisem a zboží odeslat na náklady objednatele nebo je doručit dodavateli osobně. V opačném případě zboží nebude dodavatelem převzato.
 2. Nezbytnou podmínkou pro přijetí dodavatelem vráceného zboží je vyplnění objednatelem protokolu o vrácení s uvedenými čísly faktur zakoupeného a vráceného zboží, který bude připojen k zásilce nebo zaslán na email dok@promostars.com

Protokol o vrácení

Dodací podmínky

 1. Dodavatel doručí objednané zboží přepravní firmou. Cena dodání je dohodnuta samostatně s objednatelem podle místa dodání, počtu balíků a druhu přepravy. Cenu dodání hradí objednatel.
 2. Dodání proběhne ve lhůtě určené přepravní firmou.
 3. Dodavatel si vyhrazuje možnost zpoždění s dodáním zboží z důvodu vyšší moci.
 4. Objednatel je povinen přijmout zásilky v souladu s jeho objednávkou a podepsat veškeré doklady. V případě poškozených obalů nebo viditelné škody je objednatel povinen sepsat reklamační protokol přepravce v přítomnosti kurýra, ověřit a přepočítat dodané zboží.
 5. Objednatel může převzít objednané zboží prostřednictvím jím objednaného přepravce nebo kurýra po předchozí dohodě se zákaznickým servisem nejdříve následující pracovní den po podání objednávky. Riziko přechází na objednatele nejpozději ve chvíli předání předmětu dodání dopravci, přepravci nebo jinému subjektu, který byl pověřen přepravou. Pokud je zpoždění s přepravou zboží nebo předáním zboží zaviněno objednatelem, rizika přechází na objednatele ve dni, ve kterém byl předmět dodání připraven k odeslání, o kterém byl objednatel informován.

 

Zvláštní objednávky

 1. Pod pojmem „zvláštní objednávky” se rozumí objednávky modelu nebo barvy, které nejsou v aktuální nabídce dodavatele nebo objednávky modelu a barvy, které jsou v nabídce dodavatele, ale jsou objednány na zvláštní žádost objednatele.
 2. S ohledem na specifikum zvláštních objednávek bude cena, množství, podrobnosti produktu a lhůta vyřízení pokaždé dohodnuta s dodavatelem.
 3. Objednávka bude podána na základě vzoru předem odsouhlaseného objednatelem, po odsouhlasení dodacích podmínek a po potvrzení objednatelem zvláštní objednávky dodavatel přistoupí k jejímu vyřízení.
 4. Za zrušení objednatelem objednávky zboží, které dosud nebylo vyrobeno, bude požadován poplatek ve výši 50% z částky objednávky, v případě již zahájené výroby poplatek může činit až 100% z hodnoty objednávky.
 5. Platby, dodací podmínky, druh přepravy jsou stejné jako u objednávek zboží ze standardní nabídky dodavatele, pokud se dodavatel a objednatel nedohodnou jinak.
 6. Zvláštní objednávky jsou vyřizovány v souladu s kvalitativními standardy dodavatele.
 7. Objednatel je povinen po podání objednávky uhradit zálohu na účet dodavatele ve výši, která bude určena samostatně.
Organic 100 content standard Oeko Solidni w biznesie

2013 All rights reserved

Realizacja: Zjednoczenie.com