Promostars

GEFFER

ODZIEŻ REKLAMOWA

zdj zdj zdj
zdj zdj zdj
zdj zdj zdj

Ogólne warunki dostaw

Definicje

 • Zamawiający – podmiot gospodarczy zarejestrowany na terenie Unii Europejskiej
 • Dostawca – firma LPP Printable Sp. z o.o., ul Magnacka 4E, 80-180 Gdańsk Kowale
 • Reklamacje ilościowe – za reklamację ilościową uznaje się niedobór lub nadwyżkę towaru stwierdzoną po dostawie
 • Wady jawne – za wadę jawną uznaje się taką, która może być stwierdzona po dokładnym obejrzeniu nieprzetworzonego, nienoszącego oznak użytkowania produktu
 • Wada ukryta – wada, której nie można stwierdzić po dokładnym obejrzeniu nowego produktu, a która ujawnia się podczas właściwego użytkowania,
 • Właściwe użytkowanie –   oznacza postępowanie zgodne z przepisami zawartymi na przywieszce produktu oraz  nieużywanie go w warunkach ekstremalnych, które mogą spowodować szybsze jego zużycie.
 • Różnica kolorystyczna – jest to różnica wynikająca z użytego różnego materiału lub różnych dostaw tego samego asortymentu powyżej 2 stopni w skali szarości
 • Towar przetworzony - za produkt przetworzony uznaje się asortyment poddany jakiejkolwiek wtórnej obróbce w tym zdobieniu nadrukiem, haftem, naszywką itp.
 • Towar z metką mieszaną-  towar oznaczony marką Promostars lub Crimson Cut z taką sama nazwą i indeksem produktu

 

Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są w formie pisemnej przez email, lub przez portal internetowy B2B www.b2b.promostars.com . Zamówienie powinno zawierać nazwę firmy zamawiającej wraz z jej kompletnymi danymi (nazwa, adres, nip, numer telefonu, nazwisko i imię osoby prowadzącej zamówienie), adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego, pieczęć firmową zamawiającego, podpis osoby upoważnionej.
 2. Zamówienia wprowadzane są do systemu maksymalnie w ciągu 48h od momentu złożenia zamówienia na towar dostępny w magazynie. Zamówienie przesłane które ma status w „kompletacji” nie może być już modyfikowane.

 

Płatności

 1. Pierwsze zamówienie złożone przez nowych klientów jest płatne przelewem na wskazane konto przed dokonaniem wysyłki lub za pobraniem.
 2. W przypadku kolejnych zamówień zamawiający może otrzymać 14 dniowy, odroczony termin płatności. W przypadku przeterminowanych płatności Zamawiający nie może otrzymać odroczonego terminu płatności na zamawiane towary.

 

Reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze i niezwłocznego zawiadomienia Dostawcy o wszelkich wadach jawnych i rozbieżnościach ilościowych w otrzymanym towarze.
  Przed przetworzeniem lub użyciem zamówionego towaru odbiorca zobowiązany jest do sprawdzenia jakości, rozmiarów, wymiarów, kolorystyki i innych cech dostarczonego produktu. Towar odebrany, poddany przetworzeniu lub użytkowaniu uznaje się za zaakceptowany i zgodny z zamówieniem.
 2. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane przez Zamawiającego w terminie do 48h po dostawie.
 3. Reklamacji podlega towar mający wady jawne, różnice kolorystyczne lub niezgodny z zamówieniem.
 4. Reklamacji, z tytułu wad jawnych lub towarów niezgodnych z zamówieniem, nie podlega towar przetworzony.
 5. Reklamacji nie podlega towar jeśli w dostawie wystąpiły produkty z metką mieszaną.
 6. W przypadku gdy towar został dostarczony w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a inne niż jego siedziba, Zamawiający ma obowiązek do dokładnego sprawdzenia towaru według zasad zawartych w OWD. Reklamacje od firm trzecich nie będą przyjmowane.
 7. Stroną składającą reklamacje może być tylko Zamawiający co oznacza, że odpowiedzialność za wady po odsprzedaży towaru przenoszone są na Zamawiającego.
 8. W przypadku uznania reklamacji Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. Dostawa zwrotna powinna być przesłana poprzez przewoźnika wskazanego przez Dostawcę.
  • Protokół Reklamacyjny stanowi załączniki do niniejszego punktu.
  • Dostawca odpowiada za wady ukryte produktów na zasadach rękojmi i zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Reklamacje jakościowe należy składać na podstawie przesłanego protokołu reklamacyjnego stanowiącego załącznik do Ogólnych Warunków Dostaw.
  • W przypadku uznania reklamacji jakościowej za zasadną Dostawca naprawia wadliwy towar jeśli nie jest to możliwe, wymienia na towar wolny od wad. W innym wypadku Dostawca przyjmuje zwrot wadliwych towarów i zwraca .
  • Zamawiającemu kwotę za zwracany towar. W każdym przypadku odpowiedzialność Dostawcy nie przekracza równowartości wymiany towaru.
  • Warunkiem koniecznym do przyjęcia zwrotu towarów przez Dostawcę z tytułu reklamacji jest uprzednie wypełnienie protokołu reklamacyjnego i przesłanie go mailem na adres dok@promostars.com

 protokół reklamacyjny

Zwroty towarów

 1. W przypadku potrzeby zwrotu towaru, wynikającej z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, możliwość zwrotu należy uzgodnić z Działem Handlowym lub Działem Obsługi Klienta oraz przesłać przesyłkę na koszt Zamawiającego lub dostarczyć ją Dostawcy osobiście. W przeciwnym wypadku przesyłka nie zostanie odebrana przez Dostawcę.
 2. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zwrotu towarów przez Dostawcę jest wypełnienie protokołu zwrotu wraz z podaniem numerów faktur zakupionego i zwracanego towaru i dołączenie go do przesyłki oraz przesłanie mailem na adres dok@promostars.com najpóźniej w dniu nadania przesyłki.

protokół zwrotu

Warunki dostawy

 1. Dostawca dostarcza zamówiony towar firmą kurierską. Koszt dostawy, wynoszący 13 zł. netto za paczkę, ponosi Zamawiający . Koszty przesyłki niestandardowych takich jak gwarantowanych lub z dostawą na sobotę wynoszą 20 zł. netto za paczkę.
 2. Dostawa odbywa się w ciągu dwóch dni roboczych na terenie Polski, od momentu odebrania przez kuriera przesyłek.
 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość opóźnienia dostawy z powodu nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do przyjęcia przesyłek zgodnych z jego zamówieniem oraz podpisania wszystkich dokumentów zwrotnych. W przypadku uszkodzenia kartonów lub widocznej szkody. Zamawiający jest zobowiązany do spisania Protokołu Reklamacyjnego przewoźnika w obecności kuriera oraz sprawdzenia i przeliczenia całości dostawy.
 5. Zamawiający może odebrać zamówienie za pośrednictwem zamówionego przez siebie przewoźnika lub kuriera po wcześniejszym ustaleniu tego z Działem Obsługi Klienta najwcześniej następnego dnia roboczego. Ryzyko przechodzi na Zamawiającego najpóźniej z chwilą przekazania przedmiotu dostawy spedytorowi, przewoźnikowi lub innemu podmiotowi, któremu powierzono transport. Jeżeli opóźnienie w realizacji wysyłki lub przekazania zamówienia wynika z okoliczności zawinionych przez Zamawiającego, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z dniem, w którym przedmiot dostawy został przygotowany do wysyłki, o którym to fakcie poinformowano Zamawiającego.

 

Zamówienia specjalne

 1. Pod pojęciem „zamówienie specjalne” rozumiemy zamówienie na model lub kolor niewystępujący w aktualnej ofercie Dostawcy lub zamówienie na model i kolor istniejący w ofercie Dostawcy ale zamawiany specjalnie na potrzeby zamawiającego.
 2. Ze względu na specyfikę zamówień specjalnych, cena, ilość, szczegóły dotyczące produktu oraz termin realizacji wymaga każdorazowego uzgodnienia z Dostawcą.
 3. Zamówienie zlecane jest na podstawie uprzednio zaakceptowanego przez Zamawiającego wzoru, zaakceptowaniu warunków dostawy, i po potwierdzeniu przez Zamawiającego zamówienia specjalnego Dostawca przystępuje do jego realizacji.
 4. Anulowanie zamówienia przez Zamawiającego na towar jeszcze niewyprodukowany obłożone jest opłatą w wysokości 50% kwoty zamówienia, w przypadku rozpoczęcia produkcji opłata może wynieść do 100% wartości zamówienia.
 5. Płatności, warunki dostawy, rodzaj transportu są realizowane identycznie jak w przypadku zamówień na towar ze standardowej oferty Dostawcy, chyba, że Dostawca i Zamawiający porozumieli się w inny sposób.
  Zamówienia specjalne realizowane są zgodnie ze standardami jakości Dostawcy.
 6. Zamawiający zobowiązany jest po złożeniu zamówienia wpłacić zaliczkę na konto Dostawcy w wysokości ustalanej odrębnie.
Organic 100 content standard Oeko Solidni w biznesie

2013 All rights reserved

Realizacja: Zjednoczenie.com